Home
Multiroom systemen
Argon audio Bluesound Cabasse STREAM HEOS by DENON NAD BluOS Quadral Niles Audio
Kabels
Speakerkabels Digitale kabels Analoge kabels Draadloos Analoog Video kabels Ethernet kabels
OUTLET
Merken
Onze 24/7 winkels

Uw AV-specialist sinds 2006!
audio2vision

LuidsprekerSTORE

MultiroomSHOP

 
Nieuws
Informatie
Over MultiroomSHOP Betalingsmogelijkheden Verzendinformatie Garantie en Service Cadeau- & Kortingsbon BTW-vrij leveren Privacy policy Cookie policy Algemene voorwaarden
Mijn Account
Verlanglijst (0)
Contact

Algemene voorwaarden

Art.1 BESTELLINGEN

a. Bestellingen zijn enkel geldig indien ze schriftelijk worden gegeven en indien ze aanvaard werden door ons.
b. Onder voorbehoud kunnen wij een voorschot ten bedrage van 15% vragen vooraleer de bestelling van onze cliënten wordt uitgevoerd.
 
Art.2 AANBIEDINGEN

a. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard.
b. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, standaardlonen.
c. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan behouden wij ons recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te rekenen.
d. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijke opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.
 
Art.3 PRIJZEN
 
a. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
b. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
c. De prijzen zijn uitsluitend in Euro uitgedrukt.
 
Art.4 BETALINGEN
 
a. Betaling dient plaats te vinden tegen aflevering van de goederen.
b. Onze facturen zijn contant betaalbaar te 9290 Berlare tenzij een andere betalingsdatum werd bepaald.
c. Bij niet betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest schuldig van 18%. Alle inningskosten zijn tevens ten laste van de koper.
d. Bij onverantwoorde of niet-betaling op de vervaldag of daarna, is door de schuldenaar ten titel van schadevergoeding en voor buitenrechtelijke kosten een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van 50 EUR per factuur, op het verschuldigde factuurbedrag te betalen, dit buiten interest en de inningskosten.
 
Art.5 EIGENDOMSOVERDRACHT
 
De goederen blijven na aflevering aan het adres van de afnemer rsp. het door hem opgegeven adres, onze eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen na aflevering volledig voor het risico van de cliënt.
 
Art.6 GARANTIE
 
a. Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
b. De garantie bestaat daarin, dat wij de aldus gewaarborgde gebreken aan de geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover de cliënt aantoont dat zij tijdens de hierbovengenoemde periode aan het licht zijn getreden of geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
c. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, hetzij door directe of indirecte schade, kosten en belangen uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
d. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepaling, evenmin als schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, edm...
e. De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen of reparatie zonder voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd.
f. Indien wij bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangen, worden deze vervangen onderdelen onze eigendom.
 
Art.7 OVERMACHT
 
a. Bij overmacht hebben wij de keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover zij nog niet uitgevoerd is, te annuleren, zonder in één van de gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding..
b. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert zoals ondermeer oorlog, stakingen, oproer, klimatologische en metereologische omstandigheden, stokbreuk, transportmoeilijkheden, brand, edm... Dit zowel in België als in het buitenland.
 
Art.8 KLACHTEN
 
Klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onze kennis worden gebracht.
 
Art.9 AANSPRAKELIJKHEID
 
a. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens beroep op garantie, jegens cliënt en/of derden voor gebreken aan aangekochte goederen.
b. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij de cliënt en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.
c. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens transport, tenzij anders overeengekomen.
d. Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van de cliënt en voor zijn rekening.
e. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover een en ander niet door ons is bevestigd. 
 
Art.10 AFKOELPERIODE

Voor alle aanbiedingen (enkel via onze website) geldt een afkoelperiode van 30 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.
De afkoelperiode houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de afkoelperiode beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet beschadigd zijn en moeten in de oorspronkelijke nieuwstaat worden weergegeven! De verzendkosten van deze service zijn ten laste van de cliënt. De afkoelperiode dient niet om het gekochte artikel eerst te testen om dan gebruik te maken van deze service!
De afkoelperiode gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de koerier. Indien het pakket door de koerier wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de afkoel periode, rust bij de klant.
Als klant kan u contact opnemen met MultiroomSHOP via mail of via telefoon om de retourprocedure te starten. U zal dan instructies krijgen door één van onze medewerkers voor de verdere afhandeling. Dit houd in dat wij een afspraak maken om het toestel terug in ontvangst te nemen
 
Art.11 TOEPASSELIJKRECHT
 
Het Belgisch recht is op alle transacties toepasselijk en voor alle geschillen tussen ons en ons cliënteel ontstaan, zullen bij uitsluiting de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn.

© 2006-2020 | MultiroomSHOP | audio2vision - E&R BVBA